تعیین الگوی کشت در استفاده مجدد از پساب فاضلابهای شهری (مطالعه موردی: تصفیهخانههای شمال و شرق اصفهان)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (995.38 K)
نویسندگان
رئیس اداره نظارت بر تصفیه خانه‌های فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
چکیده
استفاده از پساب تصفیه خانه ها ی فاضلاب برای آبیاری کشاورزی در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی های پی در پی اهمیت زیادی یافته است. توجه به نیازهای آبی محصولات کشاورزی ،نوع کشت اثرات کیفی عوامل بیماریزا، سموم وفلزات سنگین موجود در پساب بر محصولات کشاورزی و ورود آنهابه چرخه غذایی باید مد نظر قرار گیرد .در این تحقیق مطالعه موردی بررسی الگوی کشت زمین های کشاورزی اطراف تصفیه خانه فاضلاب شمال و شرق اصفهان و اثرات آبیاری پساب برتجمع پذیری فلزات سنگین محصولات ،اثر عوامل بیماریزا بر خاک ومحصول کشاورزی و همچنین ایجاد درختکاری با پساب در تصفیه خانه های شمال و شرق اصفهان بعنوان الگوی کشت جایگزین و بهداشتی پرداخته می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد بین غلظت عناصرسرب کادمیم و نیکل در گیاهان و خاک آبیاری شده(گندم و جو ) با پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقایسه با گیاهان آبیاری شده با آب کشاورزی (چاه یا رودخانه )رابطه معنی دار آماری وجود دارد . بنابراین . در این مطالعه سعی شده است الگوی کشت مناسب بعنوان جایگزین کشت گیاهان مثمر معرفی شود .کشت درخت صنوبر،درخت زر بید ،گیاه سورگوم و گیاه منداب که پتانسیل مناسبی برای تولید چوب ، بیو اتانول و بیو دیزل می باشند در تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان تحقیق شده است که این مقاله بدنبال معرفی آن بعنوان گیاه مناسب برای آبیاری پساب تصفیه خانه های فاضلاب می باشد .
کلیدواژه ها