ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی شبکه جمع آوری فاضلاب به روش FMEA (مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.66 MB)
نویسندگان
1کرج - نظرآباد- الغدیر جنوبی - غدیر 11 مجتمع آفتاب واحد 2
2کرج-نظرآباد-سیدجمال الدین-خ شریعتی-کوچه نیایش 14-پ 18
3شرکت آب و فاضلاب استان البرز
چکیده
ریسک های ناشی از کار در خطوط شبکه جمع آوری فاضلاب به جهت بروز حوادث انسانی و زیان‌های مالی، حائز اهمیت می باشد. ارزیابی ریسک به عنوان هسته مرکزی مدیریت ریسک مطرح می‌گردد. روش FMEA یکی از روشهای پر کاربرد در ارزیابی ریسک می‌باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی اجرای عملیات بهره برداری از خطوط شبکه جمع آوری فاضلاب بر مبنای متد FMEA انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعه موردی بوده که در راستای اولویت بندی ریسک ها، مخاطرات موجود شناسایی و با تعیین نمودن احتمال(P)، شدت(S) و نرخ کشف (D)، نمره اولویت پذیری ریسک (RPN) محاسبه گردید. با اولویت بندی ریسک ها و ارائه راهکارهای کنترلی، مجدداً RPN محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد که در عملیات بهره برداری شبکه جمع آوری فاضلاب بیشترین نمره اولویت پذیری ریسک به ترتیب به اتمسفر سمی و قابل اشتعال (900)، برخورد با تاسیسات زیرزمینی(810)، سقوط به منهول(720) و برخورد با ماشین آلات(648) تعلق می‌گیرد که با ارائه سلسله مراتب راهکارهای کنترلی نظیر حذف خطر، جایگزینی، کنترل های مهندسی، کنترل های اداری و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، میزان RPN کاهش یافت.
کلیدواژه ها