بهینه‌سازی دو هدفه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب بر مبنای تخطی قیود
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.2 MB)
نویسندگان
1اصفهان
2دانشگاه صنعتی اصفهان
3دانشگاه قم
چکیده
شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب از مهم‌ترین زیرساخت‌های شهری بوده و با توجه به هزینه بالای احداث آن‌ها، طراحی بهینه اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر تعدد قیود و محدودیت‌های آیین نامه‌ای، طراحی اقتصادی شبکه را با چالش رو‌به‌رو می‌کند. در این پژوهش یک مدل بهینه‌سازی دو هدفه برای طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب توسعه داده شده است. هدف اول کمینه‌سازی هزینه ساخت شبکه و هدف دوم کمینه کردن تخطی قیود طراحی است. قیدهای طراحی شامل محدودیت عدد فرود برای اطمینان از عدم وقوع پرش هیدرولیکی، محدودیت‌های حداقل و حداکثر شیب مجاز، سرعت و نسبت پرشدگی، عدم کاهش قطر در مسیر جریان و رعایت قاعده تاج به تاج در محل منهول‌ها می‌باشد. برای ارزیابی عملکرد روش ارائه شده، یک مورد مطالعاتی در دو حالت ثابت بودن یا متغیر بودن ضریب زبری مانینگ بررسی شده است. نتایج به صورت یک منحنی پارتو بوده که امکان انتخاب گزینه مناسب را از دو دیدگاه اقتصادی بودن و کیفیت ارضای قیود، فراهم می‌کند.
کلیدواژه ها