پیش‌بینی و استخراج مدل آماری میزان تولید فصلی آب شهری مطالعه موردی: استان کردستان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (431.77 K)
نویسندگان
1آبفا کردستان
2شهرک سعدی فاز2 جنب سوپر مانی
چکیده
تحلیل و مدل‌سازی دقیق سری‌های زمانی تولید و مصرف آب شهری از چالش‌های مهم برنامه‌ریزی در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری است. پیچیدگی و تأثیر عوامل مختلف همچون افزایش تعداد مشترکین و تغییر فرهنگ مصرف بر میزان تقاضا و تولید آب تأثیر می‌گذارد. یکی از مدل‌های آماری پیش‌بینی تولید آب بر اساس الگوهای فصلی-ضربی باکس جینکیز است. در این‌گونه مدل‌ها تولید هر فصل بر اساس متوسط فصلی در دوره گذشته و مؤلفه‌های تصادفی فصل و فصل‌های قبل از آن بیان می‌شود. هدف از این تحقیق واکاوی و استخراج مدل پیش‌بینی فصلی میان‌مدت تولید آب موردتقاضا در شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان است. ابتدا آزمون آماری کنترل داده‌های پرت گرابس و همگنی نرمال استاندارد بر روی‌داده‌ای انجام‌شده و سپس با توجه به نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی و معیارهای ارزیابی مدل نهایی استخراج شد. نتایج نشان داد تولید آب با آزمون گرابس و p_Value=0.78 دارای داده‌های پرت نبوده و 0.64= P_Value آزمون الکسندرسون همگنی داده‌ها را نشان داد. با زیاد بریزاندن و بررسی باقیمانده خطا الگوی SARIMA (0, 0, 1) (0, 1, 1)3 به‌عنوان الگوی نهایی تعیین شد. عدم وجود مقدار ثابت در مدل برازش یافته نشان‌دهنده عدم وجود قطعیت روند در میانگین فصلی تولید است. درنهایت با مدل برازش یافته میانگین تولید آب موردتقاضا تا چهار سال آینده پیش‌بینی شد که می‌توان از نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های شرکت آب استفاده نمود.
کلیدواژه ها