کاربرد نانوتیتانیوم دی اکسید تثبیت شده بر بسترآلومنیای فعال در حذف فنول از پساب صنعتی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.39 MB)
نویسندگان
استان گیلان- شهرستان رضوانشهر- اردجان- خیابان شهید سراج الدین جمشاسب- منزل شخصی کدپستی: 4386119956
چکیده
زمینه و هدف: فنول به عنوان یکی از آلاینده‌های آلی بسیار مضر محیط زیستی شناخته شده است. هدف از این پژوهش فرایند حذف فنول با استفاده از روش جذب سطحی و توسط نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید تثیبت شده بر بستر آلومینای فعال می‌باشد.
روش: نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید به روش سل-ژل سنتز و بر روی آلومینای فعال تثبیت شد. بررسی خاصیت سطحی و اندازه نانو ذرات و شناسایی ساختار نانوذرات تثبیت شده از دستگاه XRD و SEM استفاده شد. همچنین بهینه‌سازی فرایند جذب با بررسی پارامترهای pH، زمان تماس، غلظت اولیه محلول جذب شوند و دوز جاذب مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که با بررسی تغییرات مورفولوژی نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید، اندازه این ذرات در دمای کلسینه شدن ℃ 600 در حدود nm 45 می‌باشد. همچنین با بررسی الگوی پراش اشعه ایکس مشخص شد که فرایند تثبیت بر روی آلومینای فعال به خوبی انجام شده است. نتایج نشان داد که بالاترین میزان جذب فنول در pH برابر با 5، زمان تماس min 70 ، مقدار g1 از نانو جاذب تثبیت شده و در غلظت اولیه mg/l 200 از محلول فنول به دست آمد. داده‌های به دست آمده از ایزوترم لانگمویر و فروندلیش تبعیت می‌کنند و بالاترین میزان جذب فنول بر روی جاذب مورد استفاده mg/g 25/156 بود.
نتیجه‌گیری: تثبیت نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر روی آلومینای فعال سبب افزایش ظرفیت جذب می‌شود و فرایند جذب این آلاینده سریع با سهولت انجام می‌گیرد.
کلیدواژه ها