رفتار سینتیکی و ترمودینامیکی نانوگرافن اصلاح شده جهت جذب 2+Cd از آب و فاضلاب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.09 MB)
نویسندگان
1میدان فرهنگ- شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان
2هیات علمی دانشگاه سمنان
چکیده
در این مقاله به بررسی حذف کادمیم از محلول های آبی توسط نانوگرافن اصلاح شده با عامل کربوکسیل پرداخته شده است. در ابتدا گرافن خالص توسط نشاندن عامل کربوکسیل (-COOH)، مودیفای شد. سپس به منظور تایید مودیفای، تست های طیف سنجی مختلفی از جمله: XRD، FT-IR، SEM، RAMANو pHPZC روی نانوگرافن کربوکسیله انجام شد. در ادامه به منظور بهینه سازی جاذب، اثر پارامترهای مختلفی نظیر pH، دما، غلظت اولیه و مقدار جاذب در حالت ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده می توان دریافت که افزایش pH تا میزان 7 و کاهش دما، کاهش غلظت اولیه، افزایش مقدار جاذب سبب افزایش میزان جذب گشته است. همچنین در بررسی سینتیکی مشخص شد که واکنش از نوع شبه درجه 2، بوده و در نهایت مدل ترمودینامیکی برای این فرآیند بدست آمده است که نتایج آن نشان داد که این فرآیند جذب خودبه خودی و گرمازا می باشد.
کلیدواژه ها