پایش کیفی منبع زیر زمینی روستای بادامک شهریار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.34 MB)
نویسندگان
1رییس اداره امور آزمایشگاه ها و کنترل کیفی
2کارشناس آزمایشگاه آب
3آب و فاضلاب روستایی استان تهران
4کارشناس بهره برداری
5اداره تحقیقات
چکیده
یکی از منابع اصلی تامین آب شرب آب های زیر زمینی می باشد. با توجه به فعالیت های مختلف کشاورزی، صنعتی و انسانی، کاهش سطح منابع و ورود انواع آلاینده ها و مواد شیمیایی و معدنی، کیفیت آب منابع زیر زمینی پیوسته در حال تغییر می باشد. به دلیل اهمیت حفظ کیفیت آب در حد استانداردهای ملی و بین المللی پایش کیفی منابع امری ضروری می باشد. بدین منظور در این مقاله به مطالعه و بررسی کیفیت آب چاه روستای بادامک در محدوده ده ساله (97-87) پرداخته شده است. از بررسی نتایج مطلوبیت آب شرب چاه روستای بادامک تایید می گردد. آب شرب این منبع از منظر پهنه بندی خوب و از نظر رخساره بندی بدون تیپ غالب آنیونی، دارای تیپ کاتیونی کلسیم با غلظت بیشتر قلیایی خاکی ها (Mg+2 , Ca+2) نسبت به قلیایی ها ( (K+ , Na+ و غلظت آنیون های اسیدهای قوی (Cl- , SO42-) بیشتر از غلظت اسیدهای ضعیف (HCO3,CO3) می باشد. دیگر نتایج بیانگر خاصیت خورندگی آب منبع مورد بررسی می‌باشد. با محاسبه میزان نسبت جذب سدیم1، درصد سدیم محلول2و درصد سدیم قابل تبادل3 میزان شوری منبع در حد مطلوب بدست آمد. با توجه به نتایج کنترل پارامترهای تاثیرگذار مانند pH ، سختی و قلیائیت بر خاصیت خورندگی و همچنین استفاده از لوله و اتصالات با کیفیت جهت مقابله با خورندگی آب و تعویض شبکه های فرسوده می‌بایستی در دستور کار قرار گیرد.
کلیدواژه ها