غرفه های نمایشگاه
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
A1 غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه / کروکی
A2 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
A3 غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه / کروکی
A4 غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه / کروکی
B1 غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه / کروکی
B2 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
B3 غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه / کروکی هامون نایزه
B4 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
B5 غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه / کروکی
C1 غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه / کروکی
C2 غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه / کروکی
C3 غرفه درجه A 9 80,000,000 ریال نقشه / کروکی
C4 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
D1 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
D2 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
D3 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
D4 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
D5 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
D6 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
E1 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
E2 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
E3 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی محمد دمان- شرکت ژرف آب آوید
E4 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
E5 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی
E6 غرفه درجه A 6 50,000,000 ریال نقشه / کروکی