برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 اصول طراحی سیستم‌های غشایی در صنعت آب، فاضلاب
1397-08-23 14:00-18:30
20
2,000,000 ریال
2 آقای دکتر محمد رضا علی زاده فرد
2 چالش های طراحی و بهره برداری از تصفیه خانه های آب
1397-08-23 14:00-18:30
20
2,000,000 ریال
1 خانم دکتر تهرانی - آقای دکتر شهرکی
3 اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
0 آقای دکتر امید امیدبخش
4 توسعه نمک زدائی سبز
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
0 آقای دکتر فاضلی
5 تجربه بهره برداری سیستم های پایش آنلاین در تاسیسات آب و فاضلاب با تاکید بر آنالایزرهای سنجش کیفی
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
1 آقای مهندس مصطفی محمدی
6 روش های نوین در پیاده سازی GIS
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
0 آقای مهندس جبلی
7 کنترل خوردگی و انتشار بو در سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
0 دکتر امیر رضا طلایی خوزانی
8 لزوم استفاده از روش های نوین بازسازی، نوسازی و اجرای خطوط آب و فاضلاب در کشور
1397-08-23 14:00-16:00
20
1,000,000 ریال
0 جناب آقای دکتر محمدرضا زارع
9 فضاهای سبز شهری با رویکرد مدیریت مصرف آب
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
0 خانم دکتر فروغ مرتضایی نژاد
10 ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
0 آقای دکتر امید امیدبخش
11 تاسیسات تامین فشار و ذخیره سازی در ساختمان ها و بررسی تأثیرات آن بر روی عملکرد شبکه توزیع
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
0 آقای دکتر جلیلی قاضی زاده
12 تجارب ملی و بین المللی در سهمیه بندی توزیع آب
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
0 آقای دکتر جلیلی قاضی زاده
13 ضرورت ها و چالش های استفاده از پساب در صنعت
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
0 آقای مهندس طباطبایی
14 چالش های منابع انسانی در صنعت آبفا
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
0 1-آقای دکتر شانه ساز زاده 2-آقای دکتر صفوی
15 ارائه تجربیات نظارت هوشمند (نرم افزاری) بر رفع اتفاقات شبکه های و خطوط اصلی آب و فاضلاب
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
0 مهندس احسان ثابتی امینائی
16 شهر آب پایه و معیارهای طراحی و پیاده سازی آن
1397-08-23 16:30-18:30
20
1,000,000 ریال
0 1- آقای دکتر سیدعلی چاوشیان 2- آقای مهندس مهدی منوچهری 3- آقای مهندس پیر رنو 4-آقای مهندس ناصر دهقانیان