برگزاری کارگاه‌های تخصصی مربوط به حوزه مدیریت مصرف آب، از جمله برنامه های جانبی بوده که در حاشیه اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب برگزار میشود.

افراد می توانند موضوعات  پیشنهادی خود را جهت ارائه کارگاه های آموزشی با تکمیل فرم برای دبیرخانه همایش به آدرس info@iwwa-conf.ir ارسال نمایند.