برگزاری جلسه با جناب آقای دکتر متقیان مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری قم
1401-04-05
برگزاری جلسه با جناب آقای دکتر متقیان مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری قم

پیرو مکاتبات و تماسهای انجام شده با مجموعه استانداری استان قم درخصوص برگزاری چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، روز یکشنبه 5 تیر 1401 جلسه ای با حضور آقایان دکتر تابش ریاست محترم هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران، دکتر عالی دبیر کنگره، دکتر یاری دبیر اجرایی کنگره، دکتر غفوری مسئول محترم دبیرخانه کنگره با آقای دکتر متقیان مدیرکل محترم مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استانداری قم برگزار شد. در این جلسه  پس از ارائه گزارش فعالیتهای کنگره توسط آقای دکتر تابش و دبیران محترم کنگره، آقای دکتر متقیان ضمن استقبال از برگزاری این کنگره در استان قم، آمادگی مجموعه استانداری قم را برای برگزاری هرچه باشکوهتر کنگره از نظر کمی و کیفی اعلام نمودند. همچنین مقرر شد برای معرفی سریعتر نماینده استانداری قم برای هماهنگی سریعتر دستگاههای اجرایی استان با ستاد کنگرهیگیری و اقدام شود.