برگزاری جلسه یازدهم شورای سیاستگذاری کنگره
1401-06-29
برگزاری جلسه یازدهم شورای سیاستگذاری کنگره

دهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره در تاریخ 29 شهریور ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد. در این جلسه که آقایان دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب، دکتر دیرباز و دکتر فراهانی رئیس و معاونت پژوهشی دانشگاه قم، دکتر مصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، نمایندگان آب و فاضلاب و آب منطقه ای، پارک علم و فناوری، جهاد دانشگاهی و اتاق بازرگانی قم، دبیر و دبیر علمی کنگره شرکت داشتند گزارش کار اعضای شورا در موارد محول شده ارائه شد. همچنین پیشنهادات اعضا در مورد برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی، روند دریافت مقالات و برنامه نمایشگاه و بازدیدها ارائه و مقرر شد با دریافت نظرات کمیته های تخصصی انجمن در جلسات آینده تصمیم گیری شود. همچنین مقرر شد برای تعیین نماینده استانداری قم پیگیری شده و زمینه تشکیل جلسه با دستگاههای اجرایی قم ایجاد شود.