تاثیرمدیریت منابع انسانی ومدیریت زنجیره تامین سبزبرعملکردپایدار
کد مقاله : 1068-IWWA (R1)
نویسندگان:
زهرا حمامی *
دانشگاه آزاداسلامی کاشان
چکیده مقاله:
پژوهش حاضربا هدف بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز و شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار به روش توصیفی انجام شد . مدیریت زنجیره فاکتور مهمی است که به طور مستقیم با بهره وری و موقعیت رقابتی شرکت در ارتباط است. در این تحقیق، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین سبز با رویکرد پایدار با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)) شرکت آب وفاضلاب کاشان برای مطالعه انتخاب شد. تکنیک استفاده شده در این پژوهش ایجاب می کند که اطلاعات از خبرگان و متخصصان مربوطه دریافت شود. پس از استخراج ابعاد و شاخص های پژوهش با استفاده از مرور پیشینۀ پژوهش، از نظر تعدادی از استادان دانشگاهی این حوزه استفاده شد. در این پژوهش، 10 خبره برای نمونه انتخاب شد. در نهایت پس از طراحی مدل شاخص های 1- توجه به حفاظت از محیط زیست و 2-حجم ضایعات و فاضلاب و شاخص های 3- میزان مصرف انرژی و 4- قوانین دولت دربارۀ کارایی انرژی به عنوان تأثیرگذارترین شاخص ها شناسایی شدند. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان می دهد تمام متغیر های پژوهش تاثیر معناداری بر عملکرد محیطی و اجتماعی و اقتصادی دارد.به این معنی که شایستگی زنجیره تامین، تامین کنندگان کالا بر میزان عملکرد پایدار مدیریت منابع انسانی سبز بر اقدامات زنجیره تامین خارجی و داخلی بر عملکرد محیطی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر معنا دارد.
کلیدواژه ها:
مدیریت منابع انسانی سبز ،مدیریت زنجیره، زنجیرۀ تأمین سبز، عملکرد پایدار
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است