ارزیابی عملکرد کارگروه سازگاری با کم آبی استان تهران در افق 1405
کد مقاله : 1099-IWWA
نویسندگان:
حمیده افخمی *1، حسن زحمتکش2، عین الله رضانژاد3، محمد حسین حیدریان4، الهه موحدی4
1کارشناس منابع آب سازمان آب منطقه ای تهران
2مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران
3رئیس گروه بخش آب های زیرزمینی دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران
4کارشناس دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران
چکیده مقاله:
با درک این واقعیت که بیشتر کشورها از جمله ایران از بحران مدیریت آب رنج می برند تا کمبود منابع آب، و قبول این اصل که دوران دستیابی به منابع آبی جدید قابل ملاحظه برای توسعه سپری شده است، باید چرخشی اساسی در سیاستها و برنامه های مصرف آب ایجاد کرد و سیاست های جدی در راستای انتخاب و تحقق هدف بهره وری آب در پیش گرفت. به این منظور کارگروه سازگاری با کم آبی با اعضای شرکت آب منطقه ای تهران، اب و فاضلاب، سازمان جهاد کشاوری، شهرداری ها و سازمان محیط زیست از سال 1400 تشکیل و برنامه صرفه جویی در مصارف منابع آب برای هر ارگان طی یک دوره پنج ساله مشخص و ابلاغ گردید. در مقاله حاضر عملکرد سازمان های مختلف تا پایان سه ماهه اول سال 1401 بررسی گردیده است. در طول مدت ذکر شده، درصد پیشرفت کلی کاهش میزان برداشت از آب زیرزمینی به میزان 4/34، کاهش برداشت از آب سطحی 4/41، سهم کاهش برداشت بخش شرب شهری و روستایی 42، کاهش برداشت صنعت 44/1، سهم بخش کشاورزی در کاهش برداشت 32 درصد توسط جهاد و 8/35 توسط شرکت آب منطقه ای و میزان کاهش مصرف آب فضای سبز و خدمات شهری 5/40 محقق شده که نتایج عملکرد در بیش از 90 درصد اهداف مثبت ارزیابی گردیده است. تحقق اهداف یاد شده تا پایان پنج سال می تواند گامی موثر در راستای صرفه جویی و مدیریت منابع آب تلقی گردد.
کلیدواژه ها:
کم آبی، سازگاری با کم آبی، صرفه جویی، بحران
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است