مدیریت فاضلاب در مناطق روستایی و جوامع کوچک: یک مطالعه مروری
کد مقاله : 1113-IWWA
نویسندگان:
فاطمه حسن زاده محمدی *1، محمدتقی قانعیان2
1کارشناس کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، کوهپایه
2استاد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
چکیده مقاله:
جوامع کوچک و روستایی بخش عمده ای از جمعیت و عرصه های طبیعی کشور را به خود اختصاص داده اند و نقش اساسی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور دارند. برای ارتقاء سطح بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع آب لازم است همزمان با تأمین، تصفیه و توزیع آب، برای جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب روستاها اقدام شود. آلودگی محیطی ناشی از فاضلاب خانگی روستایی نه تنها یک خطر بالقوه ایمنی برای منابع آب روستایی است، بلکه بحران منابع آب شیرین را تشدید می کند و آبیاری زمین های کشاورزی را بی اثر می کند و بقا و توسعه کشاورزی را به خطر می اندازد.
لذا مطالعه مروری حاضر با هدف تعیین روش های تصفیه فاضلاب در روستاها و جوامع کوچک انجام شد. مقالات مرتبط با هدف مطالعه در مجلات علمی- پژوهشی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعات نشان داد که برای انتخاب روش بهینه باید به شرایط جغرافیایی منطقه، میزان جمعیت، حجم فاضلاب تولیدی، سطح سواد مردم منطقه و... توجه شود تا سیستم بخوبی عمل نماید و با شکست روبرو نشود و باتوجه به شرایط ویژه هر روستا می توان از روش های تصفیه متمرکز و یا تصفیه غیرمتمرکز جهت تصفیه فاضلاب جوامع کوچک استفاده نمود. سپتیک تانک، ایمهاف تانک، وتلندهای مصنوعی و پکیج های تصفیه فاصلاب (فرآیندهای لجن فعال هوادهی گسترده، راکتور ناپیوسته متوالی، بیوراکتور غشایی، تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان و ...) از جمله متداول ترین روش های تصفیه فاضلاب روستاها و جوامع کوچک هستند.
کلیدواژه ها:
تصفیه فاضلاب، مناطق روستایی، سپتیک تانک، وتلند مصنوعی ، تصفیه غیرمتمرکز، استفاده مجدد
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است