بکارگیری روش AHP در اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر میزان غلظت مس در آب شرب روستاهای شهرستان شوشتر(منبع تامین آب: رودخانه دز)
کد مقاله : 1138-IWWA
نویسندگان:
داریوش حلوائی *1، سما عزیزی2، سید ابراهیم حسینی3
1رئیس گروه بهره برداری حریم و بستر و معادن سازمان آب و برق خوزستان
2کارشناس بهره برداری حریم و بستر و معادن سازمان آب و برق خوزستان
3مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان
چکیده مقاله:
آب در زندگی امروزه بشر در موارد متنوعی از قبیل آشامیدن، کشاورزی، دامپروری، تولید نیرو، مصارف مختلف صنعتی و شهری کاربرد وسیع و ضروری دارد همچنین یکی از موثرترین عوامل جهت تأمین بهداشت عمومی است.فلزات سنگین یکی از مهمترین آلاینده های زیست محیطی به شمار می آیند که در اثر فعالیت های کشاورزی، صنعتی و توسعه شهری میزان ورود آنها به منابع آبی رو به افزایش است.این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر میزان غلظت فلز سنگین مس با نرم افزار Expert Choice در آب شرب روستاهای شهرستان شوشتر که از طریق برداشت آب از رودخانه دز تامین می گردد و بررسی نتایج سنجش مس آب در بازه 96-1386 انجام گرفته است. جهت دستیابی به نتایج 6 ایستگاه نمونه برداری بر روی رودخانه دز در محدوده مورد مطالعه مشخص گردیده و مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. در مقایسه نتایج به دست آمده با حداکثر مجاز میزان مس در استاندارد صنعتی ایران استاندارد، نتیجه گیری گردید که میزان غلظت فلز سنگین مس در چند نقطه، در برخی ماه های سال بالاتر از حداکثر مجاز قرار دارد و منبع اصلی این آلودگی پساب صنایع کشاورزی، مزارع پرورش ماهی و جنس زمین در محدوده مورد مطالعه می باشد.اولویت بندی های انجام شده نشان داد که در رودخانه دز مهمترین عامل تأثیرگذار زهاب استخرهای شرکت پرورش ماهی کارون با 40.5%، بیشترین تأثیر را دارند.
کلیدواژه ها:
فلز مس، آلاینده های منابع آب، منابع آب شوشتر، اولویت بندی، AHP
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است