شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های مصرف بهینه آب در شهرستان شیراز با استفاده از تکنیک FMEA فازی
کد مقاله : 1217-IWWA
نویسندگان:
عظیمه مظفری *، احسان اردلان، عبدالرضا خسروی دشت پاگردی
شرکت اب و فاضلاب شیراز
چکیده مقاله:
آب و رقابت جهت سیطره بر منابع محدود آن، یکی از مهمترین حوزه‌های چالش برانگیز هزاره سوم خواهد بود. از طرف دیگر رشد جمعیت، توسعه صنعتی و اجتماعی و تغییرات آب و هوایی، منابع محدود آب سالم را تحت فشار قرار داده‌اند. اگرچه آب سالم در طول تاریخ بشر هرگز کالای کم‌ارزشی نبوده، اما تصور خطرناک فراوان‌انگاری آب، موجب گردیده که بسیاری از مردم جهان بر اثر مدیریت غیرصحیح در تولید و مصرف به مرزهای تنش آب برسند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های مصرف بهینه آب در شهرستان شیراز با استفاده از روش تجزیه و تحلیل اثرات و حالات شکست فازی (FMEA فازی) پرداخته شده است. به این ترتیب در چارچوب روش پیشنهادی ابتدا ریسک‌های مصرف بهینه آب طبق نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه استخراج شدند. سپس عدد ریسک‌پذیری هر شاخص با ترکیب مدل FMEA و منطق فازی بر مبنای متغیرهای زبانی محاسبه می‌شود. نتایج پژوهش نشان داد که سه ریسک با اولویت اول عبارت‌اند از: 1. فرهنگ پایین مصرف صحیح آب، 2. پایین بودن سطح آگاهی مردم درمورد کم‌آبی و 3. عدم آشنایی مردم با روش‌های صرفه‌جویی.
کلیدواژه ها:
ریسک های مصرف بهینه آب، صنعت آب و فاضلاب، روش FMEA، منطق فازی، شرکت آب و فاضلاب شیراز.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است