نشت یابی در شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم اسب وحشی (WHO)
کد مقاله : 1231-IWWA
نویسندگان:
مریم نصیری دهج1، محمدرضا جلیلی قاضی زاده *2، ابراهیم جباری3، رضا معاشری4
1دانشگاه علم و صنعت ایران
2/دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی آب و محیط زیست
3عضو هیات علمی، دانشکده عمرن، دانشگاه علم و صنعت ایران
4دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
نشت در شبکه های توزیع آب، علاوه بر اتلاف آب تصفیه شده باعث افت فشار، اتلاف انرژی و افزایش هزینه های بهره برداری می گردد. ازاین رو یافتن موقعیت نشت ها و اقدام برای رفع آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال های اخیر به علت پرهزینه بودن، نیاز به نیروی متخصص و زمان بر بودن روش های رایج نشت یابی، سعی شده است تا با استفاده از روش های شبیه سازی به یافتن نشت های موجود در شبکه پرداخته شود. یکی از روش های شبیه سازی، انجام فرآیند واسنجی و بهینه یابی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری است. در این مقاله، الگوریتم جدیدی جهت نشت یابی شبکه توزیع آب پیشنهاد شده است. دراین روش، پس از مدلسازی هیدرولیکی و انجام فرآیند پایش فشار در شبکه، با استفاده از الگوریتم اسب وحشی (WHO) محل نشت های گزارش نشده، مشخص می شوند. روش پیشنهادی بر روی یک شبکه فرضی طی هشت سناریوی مختلف وجود یک، دو، سه و چهار نشت پیاده سازی شد. نتایج نشان داد که این روش قادر است در حالت وجود یک نشت در شبکه، محل نشت را به طور دقیق تشخیص دهد و در حالت وجود بیش از یک نشت در شبکه، قادر است محل بزرگترین نشت موجود را با دقت قابل قبولی تخمین زند.
کلیدواژه ها:
الگوریتم اسب وحشی، شبکه توزیع آب، واسنجی، بهینه یابی، نشت یابی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است