کاربرد GIS با استفاده از پهنه بندی پارامترهای شیمیایی و میکروبی به منظور کنترل کیفی منابع آبی قابل شرب در استان گلستان (مطالعه موردی : شهرستان های گالیکش و مینودشت)
کد مقاله : 1261-IWWA
نویسندگان:
محبوبه کریمی *1، پورنیک فاضلی2، علیرضا کریمی3، ایرج حیدریان2
1شرکت آب منطقه ای گلستان
2شرکت آب و فاضلاب استان گلستان
3شرکت آب و فاضلاب گلستان
چکیده مقاله:
انسان همواره برای ادامه زندگی خود نیازمند تهیه آب سالم بوده . با بررسی موقعیت شهرها و روستاها می‌توان دریافت که اکثر آن‌ها در کنار منابع آبی بنا شده‌اند تا ضمن تأمین آب آشامیدنی نیازهای آبی روزمره خود در امر کشاورزی و دامداری را مرتفع سازند. بدیهی است عدم توجه به کیفیت منابع آبی آلودگی آن‌ها را در پی خواهد داشت. نیترات ، نیتریت ، آهن و منگنز از جمله آلاینده هایی هستند که حضوربیش از حد مجاز آنها در منابع تامین آب باعث آلودگی شیمیایی و کاهش کیفیت آب و محدودیت استفاده از آن منابع می شود . لذا تعیین دقیق مقدار آنها در آب جهت انجام مطالعات ساخت، طراحی و همچنین اقدامات بعدی مانند حذف ، پایش و تغییرات غلظت امری بسیار مهم و لازم الاجراء می باشد. ورود املاحی نظیر آهن و منگنز وترکیبات ازته نیز به منابع آب قابل پیش بینی بوده لذا بررسی مخاطرات بهداشتی حاصله از آنها ضرورت می یابد. برای بررسی و انجام تحلیل‌های مختلف بر روی این فرآیند نیازمند استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) بوده تا ضمن ورود داده‌های حاصل از منابع آب شرب به محیط GIS با استفاده از روش‌های مختلف درونیابی اقدام به تهیه نقشه‌های پارامترهای کیفی منابع آب کرده و با تطبیق این نقشه‌ها با نقشه کاربری زمین اقدام به تهیه نمودارهای میزان غلظت پارامترهای کیفی کرده. نتایج تحقیق نشان‌دهنده این‌است که میانگین غلظت پارامترهای آهن، منگنز، نیترات و نیتریت به ترتیب در مناطق جنگلی، اراضی باغی، مناطق مسکونی و استخرهای پرورش ماهی بیشتر از سایر کاربری‌ها می‌باشد.
کلیدواژه ها:
آهن، منگنز، نیترات، نیتریت و GIS
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است