بررسی و ارزیابی مخازن ذخیره آب منطقه کاشان تحت اثر زلزله قائم و افقی
کد مقاله : 1289-IWWA
نویسندگان:
مهدی جعفرزاده *، جواد پارسا
شرکت آب و فاضلاب کاشان
چکیده مقاله:
سالانه تعداد زیادی از مخازن در سطح کشور اجرا می‌شود که قسمت عمده آن به دلایل مختلف با استفاده از نقشه‌های تیپ سازمان برنامه و بودجه و برخی با اتکاء به توصیه‌های نشریه 123 ویرایش 1371 سازمان طراحی و اجرا می‌گردد. مهم‌ترین راه‌های مقابله با پدیده زلزله، مقاوم‌سازی لرزه‌ای سازه‌های مهم در کشور می‌باشد. مخازن نقش حیاتی را از نظر مقابله با آتش سوزی و تأمین آب آشامیدنی دارا می‌باشند.
مخازن بتنی در اثر مولفه قائم زلزله بسیار حساس می‌باشند. مولفه قائم زلزله در مناطقی اهمیت دارد که فاصله مخزن تا گسل 10-15 کیلومتر باشد و منطقه کاشان (شمال استان اصفهان) شامل این ویژگی است.از طرفی باتوجه به قرار گرفتن کاشان در منطقه لرزه‌خیزی بالا و نیاز به منظورکردن شتاب قائم برای این منطقه، مطالعه رفتار مخازن کاشان یک امر کاملا ضروری و حیاتی می‌باشد. در این مقاله مدلسازی سازه مخازن بتنی در نرم‌افزار SAP انجام شده و سپس به تحلیل و طراحی و تعیین آسیب‌های احتمالی آتی برای مخازن مدنظر پرداخته می‌گردد.
کلیدواژه ها:
تحلیل لرزه ای، مخازن آب ، اندرکنش خاک و سازه، کاشان.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است