مقایسه مدل MT3D و شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان قم)
کد مقاله : 1351-IWWA
نویسندگان:
روح اله یاری *
کارشناس تحقیقات
چکیده مقاله:
به علت خشکسالی‌های اخیر و برداشت‌ بیش از اندازه از منابع آب زیرزمینی، سطح ایستابی آبخوان قم دچار افت شدیدی شده است که نتیجه آن پیشروی آب شور به این آبخوان و تشدید پدیده فرونشست بوده است. هدف از این تحقیق، تهیه مدلی کارآمد در شبیه سازی کیفی آبخوان می‌باشد. برای شبیه سازی سه بعدی کیفی، از مدل‌ MT3D که به مدل شبیه سازی کمی آب زیرزمینی (MODFLOW) لینک می‌شود، استفاده شد. از نتایج مدل‌ MT3D برای آموزش شبکه عصبی استفاده گردد. پس از واسنجی و ارزیابی مدل‌های ریاضی، دو مدل برای 16 سال اجرا و داده‌های مورد نیاز شبکه عصبی مصنوعی فراهم شد. نتایج نشان داد که شبکه پرسپترون چند لایه با الگوریتم آموزش لونبرگ- مارکوآت بهترین شبکه برای شبیه سازی کیفی آبخوان می‌باشد. در نهایت با اجرای مجدد مدل‌ ریاضی و آموزش شبکه عصبی مصنوعی نتایج آن‌ها مقایسه گردید. ضریب همبستگی در مقایسه نتایج شبیه سازی کمی و کیفی به ترتیب 87/0 و 63/0 محاسبه گردید. نتایج حاکی از دقت خوب شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی می‌باشد.
کلیدواژه ها:
مدیریت کیفی، پرسپترون چند لایه ، شوری، پخشیدگی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است