بررسی پارامترهای هواشناسی اثرگذار بر مصرف آب استان قم با استفاده از رگرسیون چندک D-vine
کد مقاله : 1382-IWWA
نویسندگان:
قاسم امینی *
کارمند
چکیده مقاله:
در این مقاله با استفاده از توابع مفصل و رگرسیون چندک D-vine به شناسایی متغیرهای هواشناسی اثرگذار بر مصرف آب استان قم پرداخته شده است. با استفاده از این روش‌ها علاوه بر بررسی ساختار همبستگی و توزیع توام مغیرها، می‌توان مسئله همخطی را نیز رفع نمود. داده‌ها شامل هفت پارامتر هواشناسی و مصرف آب ماهانه طی سال‌های 1398-1390 می‌باشد. نتایج نشان داد تابع مفصل گوسین مناسب ترین تابع برای ارتباط بین مصرف و سه پارامتر دما و همچنین رطوبت نسبی است. رابطه مصرف با بارندگی نیز توسط تابع مفصل BB8 و ارتباط مصرف با سرعت باد با تابع مفصل Tawn type 1 قابل بیان می‌باشند. نتایج حاصل از رگرسیون چندک واین بر داده‌های نمونه آزمایش نشان داد تابع گوسین بهترین تابع جهت ارتباط مصرف و میانگین حداکثر دما و تابع جوی با چرخش 90 درجه ارتباط مصرف و رطوبت نسبی به شرط میانگین حداکثر دما را نشان می‌دهد. نتایج نشان داد با افزایش پارامترهای دما، مصرف افزایش یافته و با افزایش بارندگی مصرف ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. همچنین افزایش سرعت باد، افزایش مصرف را به همراه خواهد داشت. ضریب تعیین مدل رگرسیون چندک D-vine بر روی داده‌های تست نشان داد مدل توانسته‌90% میزان مصرف آب را توضیح دهد.
کلیدواژه ها:
مصرف آب، متغیرهای هواشناسی ، مفصل واین، رگرسیون چندک
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است