ارائه رویکردی برای برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب با استفاده از تحلیل پویایی شناسی سیستم ها و الگوریتم های هوش مصنوعی
کد مقاله : 1407-IWWA
نویسندگان:
شبر مهدوی راد1، هنگامه دولتشاهی2، حامد موگویی *3، راحیل غضنفری4
1معاونت برنامه ریزی و توسعه پایدار
2مدیر دفتر بودجه
3کارشناس مسئول هماهنگی
4آب و فاضلاب
چکیده مقاله:
برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع آب شهری و جمع آوری فاضلاب از مهمترین فعالیتهای لازم برای توسعه زیرساخت شهری می باشد. روش های رایج که عمدتا مبتنی بر پیش بینی جمعیت در افق زمانی طرح بوده و میزان نیاز به احداث شبکه های جدید بر مبنای روش های تخمین جمعیت انجام می شود، به دلیل نامتوزان بودن توزیع تراکم جمعیت در مناطق مختلف و همین طور اختلاف زیاد بین واقعیت محقق شده با پیش بینی ها، نیازمند بازنگری اساسی می باشند. در این مقاله چارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی توسعه و احداث این شبکه ها مبتنی بر تحلیل پویایی شناسی سیستم ها و استفاده از داده های مکان محور ارائه می شود. در این روش، ابتدا فرضیه پویا و نمودار علی- معلولی عوامل موثر بر جمعیت و توسعه شهری تحلیل می شود. سپس با استفاده از داده های مکان محور اراضی مستعد توسعه یا تغییر کاربری شناسایی و برحسب پیش بینی نرخ تراکم اولویت بندی می شوند. برای انجام این این اولویت بندی نیاز به استخراج ویژگی های اراضی بوده تا بتوان نرخ تراکم آینده را با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی تخمین زد. با داشتن نرخ تراکم پیش بینی شده برای هریک از اراضی تحت مطالعه، می توان به تفکیک، نیاز به توسعه شبکه را برای این مناطق تخمین زد. بنا به تحلیل پویای صورت گرفته، در صورت افزایش منابع و اعتبارات برای تکمیل زیرساخت ها در مناطق اقماری، سرعت رشد قیمت مسکن و همچنین آسیب هایی نظیر ساخت و ساز غیرقانونی تا حدودی کاهش می یابد.
کلیدواژه ها:
توسعه پایدار، توسعه شبکه آب وفاضلاب ، پیش بینی نرخ تراکم، هوش مصنوعی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است