تاثیر لجن فاضلاب شهری بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی چای ترش Hibiscus sabdariffa L.
کد مقاله : 1409-IWWA
نویسندگان:
مینا فلاحتی1، علی اکبر کریمیان *1، حمید سودایی زاده2
1دانشگاه یزد یزد ایران
2دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
چکیده مقاله:
در طی تصفیه فاضلاب، حجم عظیمی از لجن فاضلاب تولید می‌شود که به دلیل وجود نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سایر مواد مغذی می تواند به‌عنوان جایگزینی برای کودهای موجود در بازار مورد استفاده قرار گیرد. انجام تحقیق حاضر باهدف دستیابی به اطلاعات برهمکنش برخی از خصوصیات مرفولوژیکی چای ترش در شرایط کاربرد لجن فاضلاب صورت پذیرفت. در همین راستا ازمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار و چهار تکرار در گلخانه دانشکده منابع طبیعی یزد برای کشت گیاه چای ترش که یکی از گیاهان دارویی و با ارزش است انجام شد. نتایج نشان داد که لجن فاضلاب حاصل از تصفیه فاضلاب تاثیر معنی داری بر روی تعداد قوزه، وزن تر کاسبرگ و وزن دانه در سطح یک درصد و تعداد شاخه های جانبی گیاه در سطح پنج درصد دارد. لذا استفاده از این پسماند جهت حاصلخیزی خاک به شرط رعایت نکات بهداشتی و مقدار مناسب مفید به‌طور کلی به نظر می‌رسد غالباً لجن فاضلاب در افزایش غلظت عناصر غذایی نقش داشته و علیرغم وجود مقادیر متنابه عناصر مغذی در پیکره آلی لجن فاضلاب به جهت نوع ساختار آلی این ماده و وجود بنیان‌های آلی کلات کننده، رها سازی این مواد در خاک تدریجی بوده که متعاقب این امر جذب مواد توسط ریشه‌ها به‌طور یکنواخت و گزینشی صورت گرفته و رشد بهتر گیاه را سبب می شود..
کلیدواژه ها:
لجن فاضلاب ، گیاهان دارویی، مرفولوژی، چای ترش
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است