شورای سیاستگذاری
دکتر مسعود تابش
رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران و رئیس شورا
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دکتر ناصر طالب بیدختی
دبیر کنگره
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: taleb [at] shirazu.ac.ir
دکتر محمدجواد عابدینی
نماینده دانشگاه شیراز
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: abedini [at] shirazu.ac.ir
دکتر سولماز سعادت
دبیر کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: ssaadat [at] shirazu.ac.ir
مهندس اردوان نیکنام
عضو شورای سیاستگذاری
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای استان فارس
پست الکترونیکی: ardavannik [at] yahoo.com
مهندس امین رضا رجبی
عضو شورای سیاستگذاری
مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک شرکت آبفای شیراز
پست الکترونیکی: rajabia [at] abfa-shiraz.ir
کمیته علمی
دکتر ناصر طالب بیدختی
عضو کمیته علمی و عضو هیئت مدیره انجمن
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1482;
پست الکترونیکی: taleb [at] shirazu.ac.ir
دکتر غلامرضا رخشنده رو
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: rakhshan [at] shirazu.ac.ir
دکتر محمد جواد عابدینی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: abedini [at] shirazu.ac.ir
دکتر سید حسین افضلی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: afzali [at] shirazu.ac.ir
دکتر أیوب کریمی جشنی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: akarimi [at] shirazu.ac.ir
دکتر محمد رضا نیکو
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: nikoo [at] shirazu.ac.ir
دکتر سید محراب امیری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: mamiri [at] shirazu.ac.ir
دکتر سولماز سعادت
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: ssaadat [at] shirazu.ac.ir
دکتر مسعود نوشادی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده کشاورزی دانشکاه شیراز
وب سایت: shirazu.ac.ir/faculty/home/noshadi
پست الکترونیکی: noshadi [at] shirazu.ac.ir
دکتر شاهرخ زندپارسا
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
وب سایت: shirazu.ac.ir/faculty/home/zandparsa
پست الکترونیکی: zandparsa [at] shirazu.ac.ir
دکتر تورج هنر
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
وب سایت: shirazu.ac.ir/faculty/home/honar
پست الکترونیکی: honar [at] shirazu.ac.ir
دکتر حسین حمیدی فر
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
وب سایت: shirazu.ac.ir/faculty/home/hamidifar
پست الکترونیکی: hamidifar [at] shirazu.ac.ir
دکتر ابراهیم گشتاسبی راد
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: goshtasb [at] shirazu.ac.ir
دکتر امید ابوعلی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: abouali [at] shirazu.ac.ir
دکتر عبدالحسین بغلانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی شیراز
وب سایت: cee.sutech.ac.ir/fa/DrBaghlani
پست الکترونیکی: baghlani [at] sutech.ac.ir
دکتر علی اکبر حکمت زاده
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی شیراز
وب سایت: cee.sutech.ac.ir/fa/DrHekmatzadeh
پست الکترونیکی: hekmatzadeh [at] sutech.ac.ir
دکتر محمد واقفی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: vaghefi [at] pgu.ac.ir
دکتر سید حامد معراجی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: h.meraji [at] pgu.ac.ir
دکتر محمد علی بقاپور
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان فارس
پست الکترونیکی: baghapour [at] sums.ac.ir
دکتر منصوره دهقانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان فارس
پست الکترونیکی: mdehghany [at] sums.ac.ir
دکتر محمد پروین نیا
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه یاسوج
وب سایت: cv.yu.ac.ir/Masters/default/?action=Biography&masterID=b55ec28c52d5f6205684a473a2193564&LaID=1
پست الکترونیکی: info [at] yu.ac.ir
دکتر شهرزاد مالکی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فسا
وب سایت: pershiess.fasau.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=3480
پست الکترونیکی: s.maleki [at] fasau.ac.ir
دکتر سیده مریم موسوی فرد
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فسا
وب سایت: pershiess.fasau.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=4804
پست الکترونیکی: mousavifard [at] fasau.ac.ir
دکتر علی پورکریمی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فسا
وب سایت: pershiess.fasau.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=7534
پست الکترونیکی: poorkarimi [at] fasau.ac.ir
دکتر علیرضا احدی
عضو کمیته علمی
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب شیراز
پست الکترونیکی: ahadi [at] abfa-shiraz.ir
مهندس اردوان نیکنام
عضو کمیته علمی
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای استان فارس
پست الکترونیکی: ardavannik [at] yahoo.com