1. خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌ودو (اردیبهشت ۱۴۰۰)
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌ودو (اردیبهشت ۱۴۰۰)
2. خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌ویک (فروردین ۱۴۰۰)
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت‌ویک (فروردین ۱۴۰۰)
3. خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت (اسفند 99)
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره شصت (اسفند 99)