تولید الکتریسیته از پیل سوختی میکروبیولوژیکی با فاضلاب مصنوعی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.64 MB)
نویسندگان
1سید رضی 1 پلاک 145
2دانشکده عمران محیط زیست دانشگاه امیرکبیر تهرانت
چکیده
گسترش جمعیت و پساب های ناشی از تولیدات کارخانه ها و فاضلاب شهری فشار مضاعفی بر محیط زیست وارد کرده است. بزرگترین چالش اینست که هم زمان مساله انرژی، دی اکسید کربن و پساب های آلوده باید حل گردد. یک راه حل ممکن استفاده از پیل های سوختی میکروبی می باشد. پیل سوختی یک راکتور زیستی می باشد که انرژی شیمیایی موجود در پیوند های مواد آلی را توسط میکروارگانیسم ها به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. نخست یک راکتور پیل سوختی تحقیقاتی با قابلیت تست متغیر های گوناگون طراحی و ساخته شده است. سپس با تست چند ترکیب الکترون با طبیعت متفاوت در یک راکتور تک محفظه ای، عملکرد راکتور پیل سوختی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایح نشان دادند که طراحی راکتور به خوبی انجام شده است و قابلیت استخراج الکتریسیته از فاضلاب مصنوعی را دارا می باشد. الکتریسیته تولیدی به عنوان معیاری از بازده حذف در نظر گرفته شد و اندازه گیری گردید که نتایج حاصله برای ترکیبات الکترودی متفاوت ارایه شده است. در پایان مشخص گردید الکترودهایی از جنس تیتانیوم و استیل پوشش دار بهترین بازده را دارا می باشد.
کلیدواژه ها