بهینه سازی دو هدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص قابلیت اطمینان ترکیبی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (326.83 K)
نویسندگان
1استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
2دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده
طراحی بهینه شبکه‌های توزیع آب یک مسئله تک هدفه نبوده و لازم است به جنبه‌های مختلف عملکرد شبکه درکنار اقتصادی بودن طرح توجه شود. در این مقاله یک مدل بهینه‌سازی دو هدفه برای طراحی شبکه‌های توزیع آب با هر دو رویکرد قابلیت اطمینان هیدرولیکی و قابلیت اطمینان مکانیکی ارائه شده است. بدین منظور یک شاخص قابلیت اطمینان ترکیبی توسعه داده شده و از الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای حداقل‌سازی هزینه و حداکثر‌سازی شاخص مذکور استفاده شده است. قیود طراحی شامل محدودیت‌های فشار و سرعت، به صورت توابع جریمه و به همراه تابع هدف اول در نظر گرفته شده است. یک مثال موردی بررسی شده که نتایج آن نشان می‌دهد شاخص توسعه داده شده به خوبی می‌تواند منحنی پارتو را ایجاد کرده و گزینه‌های مختلف طراحی را فراهم کند. نهایتاً طراح می‌تواند گزینه نهایی را بر اساس مصالحه بین هزینه و قابلیت اطمینان ترکیبی که هر دو عملکرد مکانیکی و هیدرولیکی را شامل می‌شود، انتخاب نماید.
کلیدواژه ها