بررسی رفتارسینتیکی و ترمودینامیکی جذب کادمیم از آب و فاضلاب با استفاده از ضایعات کشاورزی (برگ درخت کیوی خام و اکتیو شده)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (282.61 K)
نویسندگان
1میدان فرهنگ- شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان
2هیات علمی دانشگاه سمنان
3دانشگاه سمنان
چکیده
در این مقاله به بررسی حذف کادمیم از محلول های آبی توسط برگ درخت کیوی در 2 حالت معمولی و اکتیو شده و مقایسه نتایج بدست آمده 2 جاذب با یکدیگر، پرداخته شده است. اثر پارامترهای مختلفی نظیر pH، دما، غلظت اولیه، و مقدار جاذب در حالت ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج آزمایشات چنین برآمده که افزایش pH تا 7 و کاهش دما، کاهش غلظت اولیه، افزایش مقدار جاذب و کاهش اندازه ذرات سبب افزایش جذب گشته است. در ضمن از مدلهای فرندلیچ و لانگمویر و تمکین برای بدست آوردن منحنی های تعادلی ایزوترم استفاده شده است که نتایج با مدل لانگمویر با ضریب همبستگی بالاتر به نسبت سایر مدل ها، تطابق بهتری نشان می دهد. همچنین نتایج مطالعات سینتیکی حاکی از و فق فرآیند بر اساس مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم داشت. در نهایت مدل ترمودینامیکی برای این فرآیند بدست آمده است که نشان دهنده خودبخودی و گرما زا بودن این فرآیند جذب می باشد.
کلیدواژه ها