حمایت کنندگان اصلی
حامی معنوی
وزارت نیرو
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
کرسی یونسکو در بازیافت آب
انجمن هیدرولیک ایران
انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
موسسه آب دانشگاه تهران
پایگاه مقالات سیویلیکا
شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
انجمن آبخیز داری ایران
انجمن انرژی ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه صنعتی سهند
پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
اتاق بازرگانی استان اصفهان
استانداری اصفهان
سازمان حفاظت از محیط زیست استان اصفهان
سازمان صنعت معدن تجارت استان اصفهان
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
پژوهشکده آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف
شرکت های آب و فاضلاب، سطح سوم
شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
حامی معنوی
انجمن مهندسی شیمی ایران
انجمن نانوفناوری ایران
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه اصفهان
حمایت کنندگان رسانه ای
حامی معنوی
پایگاه داده های علمی تمام متن