حمایت کنندگان اصلی
حامیان کنفرانس
وزارت نیرو
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
کرسی یونسکو در بازیافت آب
انجمن هیدرولیک ایران
انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
موسسه آب دانشگاه تهران
پایگاه مقالات سیویلیکا
شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
انجمن آبخیز داری ایران
حمایت کنندگان رسانه ای
حامیان کنفرانس
پایگاه داده های علمی تمام متن