جلسه اول شورای سیاستگزاری کنگره سوم آب و فاضلاب
1398-04-14

اولین جلسه شورای سیاستگزاری سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران که در پاییز سال 1399 در دانشگاه شیراز برگزار می شود در روز یکشنبه 9 تیر 1398 با حضور آقایان دکتر تابش و دکتر طالب بیدختی (نمایندگان انجمن آب وفاضلاب ایران)، دکتر عابدینی (رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شیراز) و نمایندگان شرکتهای آبفای شهری و روستایی فارس و شهر شیراز و آب منطقه ای فارس در محل دانشکده عمران دانشگاه شیراز تشکیل شد. در این جلسه ابتدا فعالیتهای انجمن و سوابق قبلی کنگره به حضار معرفی شد. سپس حضار در مورد کلیت برگزاری کنگره نظرات خود را ارائه کردند. در نهایت مقرر شد زمان قطعی کنگره، محورهای کنگره، زمان بندی مقالات و برنامه های کنگره و نوع و میزان همکاری و مشارکت هر یک از دستگاه ها در جلسه بعد نهایی و پوستر کنگره تهیه شود.