تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1402-07-15
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1402-08-15
 • تاریخ شروع همایش
  1402-09-07
 • تاریخ پایان همایش
  1402-09-09
برگزار کنندگان

 

 

           

 

 

 

حمایت کنندگان