تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1403-07-05
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1403-08-15
 • تاریخ شروع کنگره
  1403-09-06
 • تاریخ پایان کنگره
  1403-09-08
برگزار کنندگان
‌
‌‌
‌  ‌

                                                     

                                                                کد اختصاصی: 93720-03240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمایت کنندگان