آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-07-05
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-08-15
تاریخ شروع همایش
1402-09-07
تاریخ پایان همایش
1402-09-09

 

 

           

 

 حمایت کنندگان

وزارت کشور

وزارت کشور

وزارت نیرو

وزارت نیرو