جلسه دوم شورای سیاستگزاری کنگره سوم آب و فاضلاب
1398-07-19

دومین جلسه شورای سیاستگزاری سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران روز سه شنبه 16 مهر از ساعت 11 الی 13 در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز تشکیل شد. در این جلسه ابتدا دبیران پیشنهادی کنگره از سوی دانشگاه شیراز معرفی شدند. در ادامه نظرات اعضا درخصوص زمان برگزاری کنگره در پاییز 1399 مطرح و همچنین پیشنهادات هر یک از دستگاهها در مورد محورهای کنگره ارائه و مورد بحث قرار گرفت. مقرر شد زمان و محورها با تبادل نظر بیشتر اعضا تا دو ماه آینده نهایی شود. در انتها نیز منابع مالی مورد نیاز بررسی و تامین بخشی از آن توسط دستگاههای عضو شورا تعهد شد. پس از پایان جلسه نیز مکانهای موجود در دانشگاه شیراز برای برگزاری کنگره توسط آقایان دکتر تابش و مهندس نیکنام مورد بازدید قرار گرفت.