یکی از برنامه های جانبی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب، تجلیل از بزرگان و صاحب نظران پیشکسوت در این حوزه می باشد. جزئیات برنامه تجلیل از پیشکسوتان این دوره، بزودی اطلاع رسانی می گردد.