ضن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان، خواهشمند است فایل ارائه مقالات شفاهی یا پوستری خود را بر اساس قالب های زیر تهیه نموده و حداکثر تا تاریخ - متعاقبا اعلام خواهد شد - از طریق سایت بارگذاری نمایید:


قالب ارائه شفاهی

قالب پوستر