تعرفه انواع کارگاه‌های سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

نوع

مدت

هزینه در صورت ثبت نام در کنگره (ریال)

هزینه در صورت عدم ثبت نام در کنگره (ریال)

1

تا 2 ساعت

500000

750000

2

2 تا 4 ساعت

750000

1200000

3

4 تا 8 ساعت

1000000

1500000

 

توجه: برگزارشدن هریک از کارگاه‌ها منوط به رسیدن شرکت‌کننده‌ها به حد نصاب است.