محور ویژه: فرونشست زمین و چالشهای آن

تامین، تصفیه، انتقال، توزیع و بازچرخانی آب

جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و رواناب

بهره‌برداری از تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین

چالش های کمی و کیفی نمک زدایی  و انتقال آب دریا

فناوری‌های نوین در صنعت آب و فاضلاب

هوشمند‌سازی، مدیریت هدررفت، مصرف آب و انرژی و سازگاری با کم آبی

مدیریت منابع آب و استفاده از آبهای نامتعارف

تاب‌آوری تاسیسات آب و فاضلاب و پدافند غیرعامل

بهره‌وری، مهندسی ارزش و مدیریت منابع انسانی و مالی

آموزش و رویکردهای اجتماعی و فرهنگی در مدیریت آب شهری

تدوین استانداردها، ضوابط و تجارب بومی در صنعت آب و فاضلاب

اقتصاد آب  و پساب، بازار و تجارت آلودگی