آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-09-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-08-15
تاریخ شروع همایش
1402-09-07
تاریخ پایان همایش
1402-09-09