آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-07-05
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-08-15
تاریخ شروع کنگره
1403-09-06
تاریخ پایان کنگره
1403-09-08