سه شنبه 01 آذر 1401
08:35 تا 10:00
افتتاحیه
افتتاحیه
سه شنبه 01 آذر 1401
10:00 تا 10:50
استراحت و پذیرایی
افتتاح نمایشگاه و پذیرایی