# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1000-CNF عنوان حداکثر 15 واژه با قلم (B Titr 14pt) پریساسادات آشفته، پروین گلفام مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1001-CNF هر مقاله باید دارای خلاصه 150 تا 250 کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردد. چک ناصر جمالی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است