دبیر و رئیس شورای سیاستگذاری
دکتر مسعود تابش
دبیر و رئیس شورای سیاستگذاری
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دبیر علمی
دکتر سارا نظیف
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/snazif
پست الکترونیکی: snazif [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر زهرا اکبری
دبیر اجرایی
دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zakbary [at] ut.ac.ir