شورای سیاستگذاری

دکتر مسعود تابش

دکتر مسعود تابش

دبیر و رئیس شورای سیاستگذاری
mtabeshut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

کمیته علمی

دکتر سارا نظیف

دکتر سارا نظیف

دبیر کمیته علمی
snazifut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

کمیته اجرایی

دکتر زهرا اکبری

دکتر زهرا اکبری

دبیر اجرایی
zakbaryut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران