شورای سیاستگذاری

دکتر مسعود تابش

دکتر مسعود تابش

رئیس
mtabeshut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران، رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر رامتین معینی

دکتر رامتین معینی

دبیر کمیته علمی
r.moeinieng.ui.ac.ir
03137935293
دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان
دکتر شروین جمشیدی

دکتر شروین جمشیدی

دبیر اجرایی
sh.jamshidieng.ui.ac.ir
03137932426
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان
مهندس آسیه سادات ملاباشی

مهندس آسیه سادات ملاباشی

مدیر کمیته صنعت
amollabashigmail.com
03135132000
مدیر دفتر خدمات مشترکین، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
مهندس زهره صهبایی

مهندس زهره صهبایی

عضو کمیته صنعت
sahbaazohoutlook.com
03136686985
رییس گروه تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

کمیته علمی

دکتر افشین ابراهیمی

دکتر افشین ابراهیمی

عضو کمیته علمی
a_ebrahimihlth.mui.ac.ir
استاد گروه مهندسی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر احمد ابریشم چی

دکتر احمد ابریشم چی

عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سعید اسلامیان

دکتر سعید اسلامیان

عضو کمیته علمی
saeidiut.ac.ir
استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر عباس اکبرزاده

دکتر عباس اکبرزاده

عضو کمیته علمی
abbasakbarzadehyahoo.com
موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر زهرا اکبری

دکتر زهرا اکبری

عضو کمیته علمی
zakbaryut.ac.ir
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
دکتر محمود اکبری

دکتر محمود اکبری

عضو کمیته علمی
makbarikashanu.ac.ir
دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه کاشان
دکتر حمید امیری

دکتر حمید امیری

عضو کمیته علمی
h.amiriast.ui.ac.ir
دانشیار دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان
محمد مهدی امین

محمد مهدی امین

عضو کمیته علمی
aminhlth.mui.ac.ir
استاد گروه مهندسی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر بهنوش امین زاده گوهرریزی

دکتر بهنوش امین زاده گوهرریزی

عضو کمیته علمی
baminut.ac.ir
استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
دکتر مهتاب باغبان

دکتر مهتاب باغبان

عضو کمیته علمی
baghebanmahtabyahoo.com
عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران- آب و فاضلاب استان تهران
دکتر مجید بغدادی

دکتر مجید بغدادی

عضو کمیته علمی
m.baghdadiut.ac.ir
دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
دکتر داوود بی ریا

دکتر داوود بی ریا

عضو کمیته علمی
d.biriaast.ui.ac.ir
استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
دکتر علیرضا پرداختی

دکتر علیرضا پرداختی

عضو کمیته علمی
alirezaput.ac.ir
استادیاردانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
دکتر حمیدرضا پورزمانی

دکتر حمیدرضا پورزمانی

عضو کمیته علمی
pourzamanihlth.mui.ac.ir
استاد گروه مهندسی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهندس عباس پیراینده

مهندس عباس پیراینده

عضو کمیته علمی
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
دکتر مسعود تابش

دکتر مسعود تابش

عضو کمیته علمی
mtabeshut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
دکتر آزاده ترابیان

دکتر آزاده ترابیان

عضو کمیته علمی
عضو هیات مدیره انجمن اب و فاضلاب ایران
دکتر علی ترابیان

دکتر علی ترابیان

عضو کمیته علمی
atorabiut.ac.ir
استاد گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
دکتر افشین تکدستان

دکتر افشین تکدستان

عضو کمیته علمی
takdastanajums.ac.ir
استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده

دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده

عضو کمیته علمی
m_jalilisbu.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر زهرا جمشیدزاده

دکتر زهرا جمشیدزاده

عضو کمیته علمی
jamshidzadehkashanu.ac.ir
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه کاشان
دکتر شروین جمشیدی

دکتر شروین جمشیدی

عضو کمیته علمی
sh.jamshidieng.ui.ac.ir
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان
دکتر عاطفه چمنی

دکتر عاطفه چمنی

عضو کمیته علمی
a.chamanikhuisf.ac.ir
دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
دکتر کاوه حریری اصلی

دکتر کاوه حریری اصلی

عضو کمیته علمی
hariri_kyahoo.com
شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر علیرضا حسن اقلی

دکتر علیرضا حسن اقلی

عضو کمیته علمی
arho49yahoo.com
وزارت جهاد کشاورزی و عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر علی حقیقی

دکتر علی حقیقی

عضو کمیته علمی
a.haghighiscu.ac.ir
استاد گروه عمران محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر منوچهر حیدرپور

دکتر منوچهر حیدرپور

عضو کمیته علمی
heidarcc.iut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه اصفهان
دکتر مهرداد خشوعی

دکتر مهرداد خشوعی

عضو کمیته علمی
m.khoshoeikashanu.ac.ir
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه کاشان
دکتر علی خوش فطرت

دکتر علی خوش فطرت

عضو کمیته علمی
khoshfetratkhuisf.ac.ir
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
دکتر  علی دهنوی

دکتر علی دهنوی

عضو کمیته علمی
a.dehnavieng.ui.ac.ir
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان
دکتر داورخواه ربانی

دکتر داورخواه ربانی

عضو کمیته علمی
rabbanidavaryahoo.com
استاد گروه مهندسی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر عبداله رشیدی مهرآبادی

دکتر عبداله رشیدی مهرآبادی

عضو کمیته علمی
a_rashidisbu.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
دکتربنفشه زهرایی

دکتربنفشه زهرایی

عضو کمیته علمی
bzahraieut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران
دکتر سعید سامانی مجد

دکتر سعید سامانی مجد

عضو کمیته علمی
ssamnaiut.ac.ir
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
دکتر سید حسین سجادی فر

دکتر سید حسین سجادی فر

عضو کمیته علمی
sajadiscu.ac.ir
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
دکتر محسن سعادت

دکتر محسن سعادت

عضو کمیته علمی
mohsen.saadatpci.iaun.ac.ir
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
دکتر جابر سلطانی

دکتر جابر سلطانی

عضو کمیته علمی
jsoltaniut.ac.ir
دانشیار گروه آموزشی مهندسی آبیاری، دانشگاه تهران
دکتر علیرضا سلیمانی نظر

دکتر علیرضا سلیمانی نظر

عضو کمیته علمی
asolaimanyeng.ui.ac.ir
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
مهندس علی سید زاده

مهندس علی سید زاده

عضو کمیته علمی
seyedzadeh56gmail.com
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر احمد شانه ساززاده

دکتر احمد شانه ساززاده

عضو کمیته علمی
a.shanehsazzadeheng.ui.ac.i
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان
دکتر سیداحمدرضا شاهنگیان

دکتر سیداحمدرضا شاهنگیان

عضو کمیته علمی
فارغ التحصیل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
مهندس غلامرضا شقاقی

مهندس غلامرضا شقاقی

عضو کمیته علمی
greza80yahoo.com
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر ستار صالحی

دکتر ستار صالحی

عضو کمیته علمی
sattar.salehi61yahoo.com
استادیار دانشگاه آزاد گرمسار و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر محمدحسین صراف زاده

دکتر محمدحسین صراف زاده

عضو کمیته علمی
sarrafzdhut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب
دکتر حمیدرضا صفوی

دکتر حمیدرضا صفوی

عضو کمیته علمی
hasafavicc.iut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس زهره صهبایی

مهندس زهره صهبایی

عضو کمیته علمی
sahbaazohoutlook.com
رییس گروه تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
دکتر ناصر طالب بیدختی

دکتر ناصر طالب بیدختی

عضو کمیته علمی
nassertalebgmail.com
استاد مهندسی راه ساختمان و محیط زیست، دانشگاه شیراز
دکتر مسعود طاهریون

دکتر مسعود طاهریون

عضو کمیته علمی
taheriyouniut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

عضو کمیته علمی
koupaiiut.ac.ir
استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر  محمدعلی علیجانیان

دکتر محمدعلی علیجانیان

عضو کمیته علمی
m.alijanianeng.ui.ac.ir
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان
مهندس علی اکبر غزلی

مهندس علی اکبر غزلی

عضو کمیته علمی
ghazali56gmail.com
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر میترا غلامی

دکتر میترا غلامی

عضو کمیته علمی
gholamimiums.ac.ir
عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران- استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر رضا غیائی

دکتر رضا غیائی

عضو کمیته علمی
rghiassiut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
دکتر مجتبی فاضلی

دکتر مجتبی فاضلی

عضو کمیته علمی
m_fazelisbu.ac.ir
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهرداد فرهادیان اصفهانی

دکتر مهرداد فرهادیان اصفهانی

عضو کمیته علمی
m.farhadianeng.ui.ac.ir
استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
دکتر محمد قاسمیان

دکتر محمد قاسمیان

عضو کمیته علمی
عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
مهندس علی اصغر قانع

مهندس علی اصغر قانع

عضو کمیته علمی
ghanenww.ir
معاونت علمی ریاست جمهوری
مهندس مجید قنادی

مهندس مجید قنادی

عضو کمیته علمی
ghannadi48gmail.com
شرکت آب و فاضلاب کشور
دکتر محمد کارآموز

دکتر محمد کارآموز

عضو کمیته علمی
karmaouzut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
دکتر عبدالرضا کبیری سامانی

دکتر عبدالرضا کبیری سامانی

عضو کمیته علمی
akabiriiut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمد کوشافر

دکتر محمد کوشافر

عضو کمیته علمی
mkmkmkfaryahoo.com
استادیار کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
دکتر زهرا کی همایون

دکتر زهرا کی همایون

عضو کمیته علمی
zkayhomayoonpnu.ac.ir
استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان
دکتر محمدحسین گل محمدی

دکتر محمدحسین گل محمدی

عضو کمیته علمی
m.golmohammadiiut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس عزیزالله مبینی

مهندس عزیزالله مبینی

عضو کمیته علمی
mobininww.ir
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر احمدرضا محمدی ده چشمه

دکتر احمدرضا محمدی ده چشمه

عضو کمیته علمی
شرکت آب و فاضلاب استان تهران و عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر رامتین معینی

دکتر رامتین معینی

عضو کمیته علمی
r.moeinieng.ui.ac.ir
دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان
دکتر محمد نوید مقیم

دکتر محمد نوید مقیم

عضو کمیته علمی
moghimiut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس آسیه سادات ملاباشی

مهندس آسیه سادات ملاباشی

عضو کمیته علمی
amollabashigmail.com
مدیر دفتر خدمات مشترکین، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
مهندس سید محمد موسوی

مهندس سید محمد موسوی

عضو کمیته علمی
رییس گروه بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
دکتر محمدرضا مهرنیا

دکتر محمدرضا مهرنیا

عضو کمیته علمی
mmehrniaut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران
دکتر محمد‌باقر میران زاده

دکتر محمد‌باقر میران زاده

عضو کمیته علمی
miranzadeh_mbkaums.ac.ir
استاد گروه مهندسی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر عبدالمهدی میرسپاسی

دکتر عبدالمهدی میرسپاسی

عضو کمیته علمی
mehdimirsepassigmail.com
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو مهندسین مشاور آبران
دکتر محسن ناصری

دکتر محسن ناصری

عضو کمیته علمی
mnasseriut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
دکتر حسین نایب

دکتر حسین نایب

عضو کمیته علمی
pirnia.nayebgmail.com
مهندس مشاور و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

عضو کمیته علمی
ghhendiut.ac.ir
استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
دکتر پیام نجفی

دکتر پیام نجفی

عضو کمیته علمی
p.najafikhuisf.ac.ir
دانشیار گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
دکتر سارا نظیف

دکتر سارا نظیف

عضو کمیته علمی
snazifut.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
دکتر منوچهر وثوقی شهواری

دکتر منوچهر وثوقی شهواری

عضو کمیته علمی
vosoughisharif.edu
استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشکده صنعتی شریف
مهندس بهنام وکیلی

مهندس بهنام وکیلی

عضو کمیته علمی
vakilinww.ir
عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر عباسعلی ولی

دکتر عباسعلی ولی

عضو کمیته علمی
valikashanu.ac.ir
دانشیار گروه بیابان زدایی، دانشگاه کاشان
دکتر مریم همایونفال

دکتر مریم همایونفال

عضو کمیته علمی
m.homayoonfaleng.ui.ac.ir
استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
مهندس حمیدرضا هنری

مهندس حمیدرضا هنری

عضو کمیته علمی
hamidrezahonariyahoo.com
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو مهندسین مشاور آبران و بازرس انجمن آب و فاضلاب ایران
دکتر بهمن یار قلی

دکتر بهمن یار قلی

عضو کمیته علمی
yar_bahmanyahoo.com
استادیار گروه آبیاری و زه‌کشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی
دکتر حامد یزدیان

دکتر حامد یزدیان

عضو کمیته علمی
h.yazdianeng.ui.ac.ir
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان
دکتر علی یوسفی

دکتر علی یوسفی

عضو کمیته علمی
ayousefiiut.ac.ir
عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران- استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان