لطفا پس از تکمیل اطلاعات درخواست شده در فرم مورد نظر مبلغ مرتبط با وضعیت خود را بر اساس جداول زیر مشخص و آن را از طریق اطلاعات حساب داده شده واریز نمایید، سپس تصویر فیش واریزی خود را در فرم شرکت در همایش ذخیره کرده و فرم را به آدرس ایمیل conf.iwwa@gmail.com ارسال نمایید.

 در صورتی که دانشجو هستید کارت دانشجویی و در صورتی که عضو انجمن می باشید کارت عضویت را نیز به پیوست ارسال کنید.

جهت دریافت فایل شرکت در کنگره کلیک نمایید

 جهت دریافت فایل شرکت در کارگاه کلیک نمایید

شماره حساب: 135720623

 

شماره شبا: 930180000000000135720623IR

 

شماره کارت مجازی: 3101-0990-8370-5859

 

بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد 187) به نام انجمن آب و فاضلاب ایران