لطفا پس از تکمیل اطلاعات درخواست شده در فرم مورد نظر مبلغ مرتبط با وضعیت خود را بر اساس جدول تعرفه‌ های ثبت‌ نام مشخص و آن را از طریق اطلاعات حساب داده شده واریز نمایید، سپس تصویر فیش واریزی خود را در فرم شرکت در همایش ذخیره کرده و فرم را به آدرس ایمیل irwwa.conf@gmail.com ارسال نمایید.

 در صورتی که دانشجو هستید کارت دانشجویی و در صورتی که عضو انجمن می باشید کارت عضویت را نیز به پیوست ارسال کنید.

 

 
 
 

 

 

*توجه* با ثبت نام در دو کارگاه شما می توانید در یکی از کارگاه ها به انتخاب خود به صورت رایگان شرکت کنید.