خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره نود و هفتم (فروردین 1403)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره نود و هفتم (فروردین 1403)

18 اردیبهشت 1403

برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری کنگره با اعضای کمیته علمی و اجرایی

برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری کنگره با اعضای کمیته علمی و اجرایی

12 اردیبهشت 1403

برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری کنگره 1403

برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری کنگره 1403

23 بهمن 1402

چهل و یکمین وبینار تخصصی انجمن آب و فاضلاب ایران

چهل و یکمین وبینار تخصصی انجمن آب و فاضلاب ایران

09 اسفند 1402

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره نود و ششم (اسفند 1402)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره نود و ششم (اسفند 1402)

29 اسفند 1403

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره نود و پنجم (بهمن 1402)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره نود و پنجم (بهمن 1402)

30 بهمن 1402

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره نود و چهار (دی 1402)

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره نود و چهار (دی 1402)

30 دی 1400