برگزاری جلسات برنامه ریزی کنگره 1401
1400-12-17

برگزاری جلسات برنامه ریزی کنگره 1401

جلسات شورای سیاستگزاری چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در روز سه شنبه 17 اسفندماه در محل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم با حضور آقای دکتر تابش رئیس شورا و دبیران محترم کنگره برگزار شد. همچنین برنامه آموزش نرم افزار سایت کنگره با حضور اعضای دبیرخانه توسط خانم مهندس عزیزی برگزار شد. سپس اعضای شورا یا مدیرکل محترم پژوهشی دانشگاه قم تشکیل جلسه داده و از سالنها و کلاسهای دانشگاه برای برگزاری حضوری کنگره بازدید کردند. در انتها نیز جلسه ای با حضور آقایان دکتر تابش و دکتر عالی و مهندس بختیاری مدیرعامل محترم آبفای قم و معاونین ایشان در محل آبفای قم برگزار شد و نحوه مشارکت آبفای قم در گنگره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.