برگزاری دومین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره 1401
1400-11-05

پس از صدور احکام آقایان دکتر عالی و دکتر یاری (دبیر و دبیر اجرایی چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب در سال 1401)، دومین جلسه شورای سیاستگزاری در تاریخ سه شنبه 5 بهمن 1400 از ساعت 13 تا 15 در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم تشکیل شد. در این جلسه ضمن بررسی وظایف دبیران کنگره، آقای دکتر غفوری به عنوان مسئول دبیرخانه تعیین شدند و از محل و امکانات دبیرخانه بازدید به عمل آمد. در ضمن مقرر شد نقش دانشگاه قم و دبیر علمی کنگره نیز تا جلسه بعد مشخص و محورهای همایش نیز تدوین شود.