برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره 1401
1400-11-20

سومین جلسه شورای سیاستگزاری چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب در سال 1401، روز سه شنبه 20 بهمن از ساعت 15 الی 16 در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم تشکیل شد. در این جلسه محورهای پیشنهادی کنگره از سوی خانم دکتر آشفته دبیر علمی کنگره ارائه ومورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین نظرات اعضا در مورد طرح و محتوای پوستر کنگره مطرح شد. همچنین مقرر شد سریرگ و هدر کنگره تا آخر این ماه تهیه شود و  گزارش توجیهی برای اخذ مجوز کنگره از وزارت علوم و ISC نیز تا جلسه بعد توسط دبیر علمی و دبیرخانه تهیه شود.