برگزاری جلسات 6 و 7 شورای سیاستگذاری کنگره
1401-03-01
برگزاری جلسات 6 و 7 شورای سیاستگذاری کنگره

جلسات ششم و هفتم شورای سیاستگذاری چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در روزهای یکشنبه 11 اردیبهشت و یکشنبه 1 خرداد 1401 در محل دبیرخانه در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم تشکیل شد. در این جلسات که نمایندگان انجمن، دانشگاههای قم و علوم پزشکی قم و آبفای استان قم شرکت داشتند در مورد تکمیل اطلاعات پوستر و سایت، فعال شدن دبیرخانه و تکمیل اعضای آن، پیشنهادات شرکت آبفا در مورد محورها، بازدیدها، کارگاهها و نمایشگاه، هماهنگی بیشتر بین دانشگاههای مجری و ... بحث و تبادل نظر شد.