برگزاری جلسه سوم شورای اجرایی کنگره
1401-04-05
برگزاری جلسه سوم شورای اجرایی کنگره

سومین جلسه شورای اجرایی چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، روز یکشنبه 5 تیر 1401 با حضور آقایان دکتر تابش ریاست محترم هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران، دکتر عالی دبیر کنگره، دکتر یاری دبیر اجرایی کنگره، دکتر غفوری مسئول محترم دبیرخانه کنگره و مسئولین محترم کمیته های مختلف اجرایی کنگره برگزار شد. در این جلسه در ابتدا آقای دکتر تابش عنوان و شرح وظایف کمیته های اجرایی را معرفی کردند. سپس مسئولین مختلف هر کمیته معرفی شده و برنامه های خود را بیان کردند. در انتها نیز برنامه کاری هر کمیته در یک ماه آینده مطرح شد.