برگزاری کارگاه تخصص مردادماه
1401-05-19
برگزاری کارگاه  تخصص  مردادماه

  طبق برنامه ریزی انجام شده، کارگاه تخصصی انجمن آب و فاضلاب ایران با عنوان:(یراحی مقدماتی تصفیه فاضالاب )در تااریخ 19 مردادماه از ساعت 15 الی 19 و در تاریخ  20 مردادماه از ساعت 9 الی 13 توسط آقای دکترحسین ساسانی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. در این کارگاه که با هادف طراحی مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب برگزار شد، ابتدا در بخش مقدمه، به معرفی انواع فاضلاب، کمیت و کیفیت فاضلاب و آثار ما افای تخلیه فاضلاب در محیط زیست پرداخته شد و سپس استانداردهای کیفی تخلیه فاضلاب بررسی شد. در ادامه، سطح تصفیه فااضالاب و مراحل مختلف آن مورد بحث قرار گرفت و تلاش شد بطور اجمالی فرای دهای تصفیه فاضلاب مرور و عوامل موثر در انتخاب فارایا ادهاا معرفی شود. در بخش انتهایی کارگاه، ضوابط و معیارهای تعیین محل تصفیه خانه فاضلاب به مخایبین آموزش داده شد   .